2019. Jun

An ANKRD11 exonic deletion accompanied by a congenital megacolon in an infant with KBG syndrome.

J Genet Med. 2019

Seo GH, Oh A, Kang M, Kim EN, Jang JH, Kim DY, Kim KM, Yoo HW, Lee BH.

GC녹십자지놈_kor_w.png

​대표이사: 기창석 | 사업자번호: 142-81-61687

경기도 용인시 기흥구 이현로 30번길 107 16924

문의. gcgenome@gccorp.com 고객센터. 031-280-9900   Fax. 031-260-9087

©2020 by GC녹십자지놈.